Klasztor i Opactwo w Tyńcu

Tyniec - Klasztor, Opactwo Benedyktynów Wycieczka do Tyńca, a dokład­nie do Opac­twa Bene­dyk­ty­nów w Tyńcu może być dosko­na­łym spo­so­bem na rodzinne zago­spo­da­ro­wa­nie wol­nego dnia. Miej­sce to szcze­gól­nie w okre­sie let­nim i wio­sen­nym  może stać się wręcz tra­dy­cyj­nym miej­scem nie­dziel­nej wyprawy tak dla junio­rów jak i senio­rów z obo­wiąz­ko­wym wypi­ciem naparu z ziół w miej­sco­wej kawia­rence, z któ­rej to roz­ta­cza się piękny widok na Wisłę — cały zespół klasz­torny w Tyńcu został zbu­do­wany na wzgó­rzu wapien­nym zwa­nym Górą Klasztorną.

Tyniec - Klasztor, Opactwo Benedyktynów

Klasz­tor w Tyńcu — dojazd

Dojazd samo­cho­dem do Opac­twa w Tyńcu jest nie­zwy­kle łatwy. Tyniec - Klasztor, Opactwo Benedyktynów Tyniecki Klasz­tor poło­żony jest 12km od  cen­trum Kra­kowa. Pro­po­nuję dwa warianty trasy. Pierw­szy nich doty­czy osób roz­po­czy­na­ją­cych podróż z cen­trum Kra­kowa. Należy obrać kie­ru­nek na Ruczaj, a następ­nie skrę­cić w ulicę Tyniecką, która jak zresztą sama nazwa wska­zuje dopro­wa­dzi nas do cen­trum daw­nej wsi ( Tyniec ). Wariant drugi, korzyst­niej­szy dla wyciecz­ko­wi­czów z zachod­niej czę­ści Kra­kowa to dojazd do połu­dnio­wej, auto­stra­do­wej obwod­nicy Kra­kowa (tzw. IV) a następ­nie zjazd na Tyniec (węzeł Tyniecki). W obu przy­pad­kach w cen­trum Tyńca należy skrę­cić w prawo zgod­nie z dro­go­wska­zem kie­ru­ją­cym do Opac­twa Bene­dyk­ty­nów w Tyńcu. Par­king w Tyńcu jest o dziwo bez­płatny, przy czym od razu pole­cam wszyst­kim zmo­to­ry­zo­wa­nym pozo­sta­wie­nie samo­chodu na par­kingu zaraz przy Wiśle, do któ­rego można dostać się zjeż­dża­jąc w dół drogą pro­wa­dzącą ze wznie­sie­nia na któ­rym znaj­duje się Opac­two (nie da się nie tra­fić). W sezo­nie par­king pod bramą jest bar­dzo mocno zatło­czony w prze­ci­wień­stwie do wspo­mnia­nego poni­żej placu koło Wisły. Tyniec jest rów­nież dostępny za pomocą auto­bu­sów 112 oraz 162.

Tyniec - Klasztor, Opactwo Benedyktynów

Jed­nak naj­lep­szym środ­kiem trans­portu jest rower, a to ze względu na to, że do Tyńca pro­wa­dzi wspa­niała trasa rowe­rowa bie­gnąca wzdłuż Wisły (ta sama któ­rej począ­tek znaj­duje się na bul­wa­rach wiśla­nych). Odle­głość z cen­trum w obie strony to około 35km. Na końcu arty­kułu zamiesz­czam mapkę  z zazna­czo­nym Klasz­to­rem w Tyńcu.

Opac­two Bene­dyk­ty­nów w Tyńcu — atrakcje

Klasz­tor w Tyńcu, a dokład­nie zespół klasz­torny zaska­kuje swoim kli­ma­tem, który ota­cza zwie­dza­ją­cych po wej­ściu na teren opac­twa. Wszyst­kim tury­stom pro­po­nuję przede wszyst­kim spo­kojny spa­cer po dzie­dzińcu. Tyniec - Klasztor, Opactwo Benedyktynów Możemy tam obej­rzeć śliczną drew­nianą altanę (do spo­je­nia drew­nia­nych belek użyto wyłącz­nie drew­nia­nych koł­ków) będącą ochroną dla studni, którą wg legendy za cza­sów Kazi­mie­rza Wiel­kiego miał samo­dziel­nie wykuć w skale rycerz Jaśko Topór — infor­ma­cję dla­czego musiał to zro­bić znajdź­cie na jed­nym z fila­rów studni. Sama stud­nia ma głę­bo­kość bli­sko 40m.

Tyniec - Klasztor, Opactwo Benedyktynów Kolejną atrak­cją tym razem już stricte sakralną jest kościół św. Pio­tra i Pawła, który został odbu­do­wany w poło­wie 20 wieku. Warto wejść do niego zacho­wu­jąc odpo­wiedni strój w szcze­gólne gorące dni lata. Tyniec - Klasztor, Opactwo Benedyktynów Na tere­nie Opac­twa w Tyńcu znaj­duje się rów­nież skle­pik z pro­duk­tami Bene­dyk­tyń­skimi, gdzie można zaopa­trzyć się nie tylko w spe­cjal­nie przy­go­to­wane mie­szanki lecz­ni­cze z ziół lecz rów­nież wino czy piwo sygno­wane przez Bene­dyk­ty­nów.

Na koniec obo­wiąz­kowo należy zająć miej­sce przy jed­nym ze sto­li­ków na drew­nia­nym pode­ście będą­cym czę­ścią Tyniec­kiej kawiarni i zamó­wić jeden z wyśmie­ni­tych napa­rów zio­ło­wych wraz z por­cją lodów czy cia­sta. Jak już wspo­mi­na­łem z tego miej­sca roz­po­ściera się roz­le­gły i piękny widok na Wisłę i naj­bliż­sze okolice.

Tyniec - Klasztor, Opactwo Benedyktynów Wycho­dząc z Opac­twa w Tyńcu warto zejść ze wzgó­rza i prze­spa­ce­ro­wać się wzdłuż Wisły, w stronę wałów prze­ciw przeciw-powodziowych. Można tam zoba­czyć wapienną ścianę zbo­cza, na któ­rym poło­żony jest zespół klasz­torny oraz naj­star­sze ele­menty murów. Osoby, które zostały uwie­dzione spo­ko­jem tego wyjąt­ko­wego miej­sca, mogą spę­dzić tam kilka nocy w jed­nym z prze­zna­czo­nych do tego pokojów.

Klasz­tor w Tyńcu — garść fak­tów z historii:

 • Opac­two w Tyńcu zostało zało­żone w 1044 roku,
 • w XIV wieku na sku­tek ataku Cze­chów i Tata­rów zespół klasz­torny uległ znacz­nemu znisz­cze­niu (na prze­strzeni lat zostało odbudowane),
 • w 1771 roku Klasz­tor w Tyńcu stał się twier­dzą i miej­scem bitwy kon­fe­de­ra­tów barskich,
 • w 1831 roku na sku­tek pożaru klasz­tor staje się ruiną,
 • od 1947 do 2008 roku trwały prace mające na celu odbu­dowę wie­lo­krot­nie nisz­czo­nego kompleksu.
 • w 1973r. Tyniec został włą­czony do Kra­kowa jako jedna z dzielnic.
Prze­każ dalej:
 • Digg
 • Facebook
 • Reddit
 • RSS
 • Wykop

Zain­te­re­suje Cie też:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...Loading...

3 komentarz to “Klasztor i Opactwo w Tyńcu”

 1. Tyniec 24 sierpnia 2011 at 13:08 #

  Tyniec jest cał­kiem ładny, polecam.

 2. Klasztorny 29 sierpnia 2011 at 16:09 #

  Byłem tam swego czasu, bar­dzo piękne miejsce.

 3. Radek 18 stycznia 2012 at 18:25 #

  Zapra­szam do Opac­twa: [link pod nickiem]


Napisz komentarz