Dolina Będkowska

Cie­kawe i piękne miej­sca w oko­li­cach Kra­kowa można podzie­lić na te ogól­nie znane, jak Ojcow­ski Park Naro­dowy, Dolina Koby­lań­ska czy Dolina Bole­cho­wicka oraz na uro­cze choć może nieco mniej znane i maje­sta­tyczne zakątki jak opi­sy­wany Rezer­wat Zimny Dół czy Dolina Będ­kow­ska do zwie­dze­nia któ­rej chciał­bym zachę­cić w dzi­siej­szym artykule.

Dolina Będkowska

Dojazd do Doliny Będkowskiej

Dolina Będkowska Dojazd Dolina Będ­kow­ska poło­żona jest około 23 km na zachód od Kra­kowa. Można do niej doje­chać w dwo­jaki spo­sób.  Pierw­szy wariant to dojazd do ronda Ofiar Katy­nia, następ­nie obra­nie kie­runku na Olkusz. Tam po około 13 km, za miej­sco­wo­ścią Biały Kościół należy skrę­cić w lewo na Bębło, Będ­ko­wice. Po paru kilo­me­trach należy wypa­try­wać zna­ków kie­ru­ją­cych do doliny, które każą wyko­nać skręt w lewo w idącą ostro w dół, wąską i krętą drogę. Na jej końcu kie­ru­jemy się w prawo, Dolina Będkowska Brandysówka na nie­utwar­dzoną drogę, cha­rak­te­ry­stycz­nym obiek­tem są oczy­wi­ście stawy rybne (funk­cjo­nuje tam sma­żal­nia). Samo­chód można zosta­wić wła­ści­wie już w tej oko­licy — będzie wię­cej oka­zji do pospa­ce­ro­wa­nia. Dla bar­dziej wygod­nych prze­zna­czony jest par­king koło Bran­dy­sówki poło­żony jakieś 1 — 1,5 km dalej.

Dolina Będkowska skały Alter­na­tywą dla drogi na Olkusz jest trasa na Zabie­rzów (na ron­dzie Ofiar Katy­nia kie­ru­jemy się na zachód, przed esta­kadą za „Wit­kiem” odbi­jamy na prawo, potem za 200m, na pierw­szych świa­tłach znowu w prawo i następ­nie w lewo). Drogą tą jedziemy jakieś 13 km, punk­tem cha­rak­te­ry­stycz­nym jest kapliczka i dro­go­wskaz na dolinę, któ­rzy każe skrę­cić w prawo. Następ­nie jedziemy cały czas pro­sto, poko­nu­jąc po dro­dze sta­lowy mostek (ew. można prze­je­chać rzeczkę „w bród”) Dolina Będkowska paśnik aż doje­dziemy do skrzy­żo­wa­nia w kształ­cie Y. Na nim odbi­jamy w lewo i jedziemy cały czas pro­sto, aż do wspo­mnia­nych powy­żej sta­wów ew. Brandysówki.

Zwie­dza­nie Doliny Będkowskiej

Idąc dnem wąwozu, który wije się środ­kiem Doliny Będ­kow­skiej można podzi­wiać cie­kawe formy skalne, które ukształ­to­wały się przez setki tysięcy lat w oko­licz­nych wapie­niach. Warto wie­dzieć, że dolinka ta należy do Parku Kra­jo­bra­zowe Dolinki Kra­kow­skie, jej dłu­gość to 7 km, jed­nak moim zda­niem naj­cie­kaw­szy odci­nek ma dłu­gość 2 — 3 km. Dolina Będkowska wodospad Dolina Będkowska strumień Dnem doliny pły­nie potok Będ­kówka, który two­rzy naj­więk­szy w Jurze Kra­kow­skiej wodo­spad „Szum”. Jest to nie­sły­cha­nie uro­kliwe miej­sce, które latem i wio­sną tętni zie­le­nią, nato­miast mroźną zimą można obser­wo­wać tu cie­kawe formy lodowe, które niczym rzeźby wyła­niają się z zama­rza­ją­cego stru­mie­nia. Uwa­żam, że każdy domo­ro­sły tury­sta z oko­lic Kra­kowa powi­nien to miej­sce zoba­czyć tak zimą jak i latem.

Kiedy już skoń­czymy podzi­wiać opi­sany wyżej wodo­spad, Dolina Będkowska Iglica skie­rujmy się z powro­tem na ścieżkę, gdyż obok „Szumu” znaj­duje się „Iglica” czyli natu­ralny osta­niec wapienny w kształ­cie obe­li­sku. Następ­nie spo­koj­nym kro­kiem spa­ce­rujmy dalej dnem doliny. Dolina Będkowska Kładka Po paru­set metrach warto odbić w lewo, sfor­so­wać „Będ­kówkę” za pomocą kładki, aby dojść do zna­nego wszyst­kim wspi­na­czom masywu skal­nego w któ­rym wyróż­nia się tzw. „Dupa sło­nia”. Jest to nazwa ofi­cjalna, oce­nia się iż przy­jęła się w latach ’70 (poprzed­nio jej mia­nem było „Zamczy­sko”). O popu­lar­no­ści tego miej­sca  może świad­czyć fakt, że 4 lata temu wymie­niono na tej ściance więk­szość sta­łych punk­tów ase­ku­ra­cyj­nych.                                                       Dolina Będkowska

Kolejne kroki możemy skie­ro­wać dalej na pół­noc, wzdłuż doliny lub wró­cić do drogi pomię­dzy par­kin­giem a sta­wami ryb­nymi. W kie­runku wschod­nim znaj­duje się tam odga­łę­zie­nie, które opi­szę w osob­nym arty­kule. Zachę­cam wszyst­kich do wycieczki w te rejony, Dolina Będ­kow­ska to obo­wiąz­kowy punkt dla każ­dego fana kra­kow­skich oko­lic!

Dolina Będkowska potok Dolina Będkowska zielień

 

 

 

 

 

 

Prze­każ dalej:
 • Digg
 • Facebook
 • Reddit
 • RSS
 • Wykop

Zain­te­re­suje Cie też:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,33 out of 5)
Loading...Loading...

8 komentarz to “Dolina Będkowska”

 1. Jantuszek 10 marca 2014 at 11:56 #

  Dolina Będ­kow­ska i słynne Gospo­dar­stwo Rybne gdzie na zakoń­cze­nie wycieczki można smacz­nie zjeść świeżo przy­rzą­dzoną rybę i nabrać odde­chy po cało­dzien­nej podróży :-)

  • Truchciarz 1 kwietnia 2014 at 10:41 #

   Byłem spraw­dzi­łem :-)

 2. zdumiona 13 marca 2014 at 15:51 #

  A ja pomi­do­rową i pie­rogi w Bran­dy­sówce pole­cam!
  Ostat­nio gdy byłam cia­sto bana­nowe i droż­dżówkę wła­snego wypieku ser­wo­wali — PYCHA !!!

 3. Anuszka 25 marca 2014 at 10:18 #

  Pik­nik w Doli­nie Będ­kow­skiej i rybka z gospo­dar­stwa na grilla to jest to :-)

 4. Ewcia 15 października 2014 at 14:10 #

  A czy ta trasa nadaje sie do prze­je­cha­nia z dziec­kiem duzym woz­kiem na pom­po­wa­nych kolach ?

 5. monika 19 października 2014 at 20:50 #

  Jak naj­bar­dziej caly czas jest asfalt i 2 place zabaw po drodze

 6. Paweł 27 lipca 2015 at 14:07 #

  Witam,
  Ja oso­bi­śnie nie pole­cam doliny będ­kow­skiej na spa­cer. Tam się nie da spa­ce­ro­wać. Kie­rowcy samo­cho­dów, quadów i moto­cy­kli prze­ci­skają się waską drogą mię­dzy spce­ru­ją­cymi przez dolinkę. Na wjeź­dzie jest zakaz ruchu pod któ­rym wid­niej tabliczka że nie doty­czy miesz­kań­ców i dojazdu do innych pod­mio­tów w doli­nie, który więk­szość igno­ruje i jedzie na drugi koniec dolinki — spod sta­wów do bran­dy­sówki i w drugą stronę) pozo­sta­wia­jąc za sobą kłęby dymu wśród spa­ce­ru­ją­cych.
  Oso­bi­ście boj­ko­tuję tą dolinkę i każ­demu, kto się tam wybiera o tym pro­ce­de­rze mówię!! Napewno nie pole­cam na nie­dzilny spa­cer, no chyba że ktoś lubi zapach spa­lin i war­kot sil­nika za uchem.

  • Michał 30 sierpnia 2015 at 19:21 #

   Zga­dzam się. Jak się jedzie rowe­rem, to tak to nie ude­rza. Dzi­siaj wybra­łem się na spa­cer z dziec­kiem i jesto to maka­bra. Non stop samo­chody, w jedną i drugą stronę.


Napisz komentarz