Wzgórze 502 “Grodzisko” Jerzmanowice

Wzgórze 502 “Grodzisko” Jerzmanowice

Kra­jo­braz Jury Kra­kow­sko Czę­sto­chow­skiej jest nie­zwy­kle zróż­ni­co­wany dzięki swo­jemu pagór­ko­wa­temu cha­rak­te­rowi, gdzie polany czy wręcz pola dzielą miej­sce z lasami oraz mniej lub bar­dziej monu­men­tal­nymi ostań­cami tj. ska­łami wapien­nymi. Jed­nym z miejsc o szcze­gól­nym natę­że­niu tych ostat­nich jest obszar Jerz­ma­no­wic wraz z tzw. Gro­dzi­skiem, czyli Wzgó­rzem 502. Zapra­szam do lek­tury naj­now­szego wpisu! CZYTAJ WIĘCEJ

Jura w podczerwieni

Jura w podczerwieni

Współ­cze­sna tury­styka coraz mniej może się obejść bez róż­nego rodzaju mniej lub bar­dziej potrzeb­nych gadże­tów, wyna­laz­ków czy nowi­nek tech­nicz­nych. O ile odzież „out­do­orowa”, GPS etc. to bez wąt­pie­nia nie­małe udo­god­nie­nie, to… zwie­dza­nie z kamerą ter­mo­wi­zyjną w ręku można śmiało zakwa­li­fi­ko­wać do „fana­be­rii”. Tym nie mniej, korzy­sta­jąc z chwi­lo­wego dostępu do takiego urzą­dze­nia, posta­no­wi­łem to wyko­rzy­stać.CZYTAJ WIĘCEJ

Meta menardi — jurajski drapieżnik

Meta menardi — jurajski drapieżnik

Bogata fauna i flora oko­lic juraj­skich nie zawsze ma przy­jem­nych dla oka przed­sta­wi­cieli. Choć przy odro­bi­nie szczę­ścia w cza­sie spa­ce­rów po oko­licz­nych ścież­kach można natknąć się na sarnę, daniela, dzika czy też z małych zwie­rząt – gro­no­staja lub kunę to bywają rów­nież widoki, które potra­fią zmro­zić krew w żyłach nie jed­nemu spa­ce­ro­wi­czowi, który cierpi na arach­no­fo­bię… CZYTAJ WIĘCEJ

Dolina Sąspowska w Ojcowskim Parku

Dolina Sąspowska w Ojcowskim Parku

Bez wąt­pie­nia Ojców jest jedną z naj­bar­dziej tury­stycz­nych miej­sco­wo­ści w bez­po­śred­niej odle­gło­ści od Kra­kowa. Na tere­nie OPN znaj­duje się wiele cie­ka­wych tras, szla­ków, które róż­nią się mię­dzy sobą zale­tami — ostat­nio opi­sa­łem wycieczkę zie­lo­nym szla­kiem, która była nie­zwy­kle wido­kowa, pro­wa­dziła przez grań Doliny Prąd­nika. W przy­padku Doliny Sąspow­skiej walo­rami są liczne polany, chaty, roz­le­wi­ska, które można tam zaob­ser­wo­wać. CZYTAJ WIĘCEJ

Zamek Pieskowa Skała i Maczuga Herkulesa

Zamek Pieskowa Skała i Maczuga Herkulesa

Zamek Pie­skowa Skała, któ­rego histo­ria sięga sied­miu­set lat sta­nowi nie lada atrak­cję i żela­zny punkt każ­dej wycieczki po Parku Naro­do­wym w Ojco­wie. Oczy­wi­ście nie­od­łączną czę­ścią wycieczki jest rów­nież poło­żona nie­opo­dal potężna Maczuga Her­ku­lesa. Przyj­rzymy się bli­żej obu atrak­cjom, które obli­ga­to­ryj­nie powinny być odwie­dzone choćby jeden raz przez każ­dego praw­dzi­wego miło­śnika tury­styki.Czy­taj dalej…

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy

Ojcow­ski Park Naro­dowy (OPN) choć jest naj­mniej­szym tego typu chro­nio­nym obsza­rem w Pol­sce to z pew­no­ścią należy do naj­bar­dziej uro­kli­wych w naszym kraju. Na zale­d­wie 21 km kwa­dra­to­wych (to 10 razy mniej niż powierzch­nia Tatrzań­skiego Parku Naro­do­wego) odnaj­dziemy malow­ni­cze zabytki, cie­kawe ścieżki i szlaki, piękne for­ma­cje wapienne oraz liczne przy­kłady buj­nej flory oraz fauny.Czy­taj dalej…

Zamek w Ojcowie

Zamek w Ojcowie

W naj­bliż­szym cza­sie zosta­nie opi­sana wycieczka do Ojcow­skiego Parku Naro­do­wego, jed­nak póki co jako pre­lu­dium pro­po­nuję przyj­rzeć się warowni, która strzeże Ojcowa od XII wieku. Jest to dosko­nałe miej­sce do roz­po­czę­cia wycieczki po Ojco­wie. Zobacz od czego zaczniesz swoją przy­godę z naj­mniej­szym Par­kiem Naro­do­wym w Pol­sce. [Czy­taj więcej]

Klasztor i Opactwo w Tyńcu

Klasztor i Opactwo w Tyńcu

Wycieczka do Tyńca, a dokład­nie do Opac­twa Bene­dyk­ty­nów w Tyńcu może być dosko­na­łym spo­so­bem na rodzinne zago­spo­da­ro­wa­nie wol­nego dnia lub tylko popo­łu­dnia. Obiekt ten szcze­gól­nie w okre­sie let­nim i wio­sen­nym może stać się wręcz tra­dy­cyj­nym miej­scem nie­dziel­nej wyprawy tak dla junio­rów jak i senio­rów do…[CZYTAJ CAŁOŚĆ]

Zamek Ogrodzieniec

Zamek Ogrodzieniec

Zamek Ogro­dzie­niec, które co cie­kawe wcale nie znaj­duje się w samym “Ogro­dzieńcu”, a w miej­sco­wo­ści “Pod­zam­cze” bez wąt­pie­nia należy do jed­nych z naj­bar­dziej maje­sta­tycz­nych takich obiek­tów na ziemi pol­skiej, choć są to bar­dziej już dobrze zacho­wane ruiny niż zamek. Tym nie mniej Zamek w Ogro­dzieńcu robi ogromne wra­że­nie nie tylko swoją wiel­ko­ścią, lecz rów­nież nie­zwy­kle cie­ka­wym… [Czy­taj całość]

Dolina Kobylańska

Dolina Kobylańska

Dolina Koby­lań­ska jest jedną naj­pięk­niej­szych i naj­bar­dziej zna­nych tzw. doli­nek kra­kow­skich czyli obsza­rów nale­żą­cych do Kra­kow­skiego Parku Kra­jo­bra­zo­wego. Poło­żona jest ona pomię­dzy dwoma wsiami — rze­czo­nymi Koby­la­nami z któ­rych to naj­le­piej zacząć wędrówkę, a Kar­nio­wi­cami. Dłu­gość doliny to około 4km, a przez jej śro­dek pły­nie malow­ni­czy stru­mień “Koby­lanka”… [Czy­taj całość]

Zmiany na zamku w Tenczynie

Zmiany na zamku w Tenczynie

Dawno przeze mnie nie­odwie­dzany zamek w Ten­czynku oka­zał się być już od dłuż­szego czasu w reno­wa­cji czy raczej po I eta­pie prac zabezpieczająco-konserwacyjnych. Na razie obłe kształty odzy­skała brama wjaz­dowa w for­mie bar­ba­kanu, ale póki co zawi­sła na niej kłódka i zakaz wstępu — choć doce­lowo obiekt ma być dostępny dla zwie­dza­ją­cych. CZYTAJ WIĘCEJ

okolice Krakowa | Jura Krakowska | Rezerwat Zimny Dół | Wąwóz Bolechowicki | dolinki krakowskie | Zamek Tenczyn | ciekawe okolice Krakowa | jura krakowsko częstochowska