Dolina Kobylańska

Dolina Koby­lań­ska — infor­ma­cje ogólne

 

Dolina Kobylańska - wąwóz Dolina Koby­lań­ska jest jedną naj­pięk­niej­szych i naj­bar­dziej zna­nych tzw. doli­nek kra­kow­skich czyli obsza­rów nale­żą­cych do Kra­kow­skiego Parku Kra­jo­bra­zo­wego. Poło­żona jest ona pomię­dzy dwoma wsiami — rze­czo­nymi Koby­la­nami z któ­rych to naj­le­piej zacząć wędrówkę, a Kar­nio­wi­cami. Dłu­gość doliny to około 4km, a przez jej śro­dek pły­nie malow­ni­czy stru­mień “Koby­lanka”. Naj­cie­kaw­sza część doliny koby­lań­skiej znaj­duje się tuż na początku, gdzie poło­żony jest roz­le­gły, odkryty wąwóz, w któ­rym można podzi­wiać ota­cza­jące wapienne skały wyso­kie nawet na 30 — 50 m (np. Tur­nia Żabi Koń”).

dolina_kobylanska_panorama

 

Dojazd do Doliny Kobylańskiej

Dolina Kobylańska - wapienie Wszyst­kie dolinki kra­kow­skie są mniej wię­cej w jed­nym obsza­rze, do któ­rego bar­dzo łatwo doje­chać szcze­gól­nie oso­bom zmo­to­ry­zo­wa­nym. Dokładne poło­że­nie zazna­czone jest poni­żej na mapce (odle­głość to koło 25km od cen­trum Kra­kowa). Wybie­ra­jąc się z grodu Kraka, należy kie­ro­wać się oczy­wi­ście na zachód, poprzez Rondo Ofiar Katy­nia, dalej trzy­mamy się głów­nej drogi aż do zjazdu na Zabie­rzów, który znaj­duje się zaraz przed licz­nymi esta­ka­dami dro­go­wymi. Skrę­ciw­szy w tą drogę pro­po­nuje za pomocą pierw­szego skrętu w prawo (jest on po około 500 m) dostać się na drogą pro­wa­dzącą przez takie wsie jak Brze­zie, Więc­ko­wice i kie­ro­wać się nią aż do dobrze widocz­nego dro­go­wskazu “Koby­lany”, który skie­ruje nas w prawo. Jadąc tą drogą należy znów skrę­cić w prawo na Dolina Kobylańska - wąwóz skrzy­żo­wa­niu znaj­du­ją­cym się na ostrym łuku drogi głów­nej. Tam możemy zosta­wić samo­chód. Poza sezo­nem nie ma z tym pro­blemu, jed­nak w trak­cie lata, zwłasz­cza w week­endy należy uwa­żać, aby nie zła­mać zakazu postoju, gdyż miej­scowi ofe­ru­jący za drobną opłatą miej­sce par­kin­gowe pod swoim domami mogą oka­zać się Dolina Kobylańska - dojazd bar­dzo życz­liwi w tej mate­rii.. Cie­ka­wostką jest droga pro­wa­dząca do doliny, gdzie dla pie­szych prze­zna­czony jest chod­nik, a dojaz­dem do domostw jest… cał­kiem żwawo pły­nący choć płytki strumień.

Uroki doliny

Dolina Kobylańska Żabi koń Dolina Koby­lań­ska ofe­ruje bar­dzo liczne atrak­cje dla każ­dego tury­sty. Osoby mniej sprawne mogą w parę minut bar­dzo przy­ja­zną drogą dotrzeć do opi­sa­nego wyżej wąwozu, tak aby podzi­wiać jego piękno. Ambit­niejsi mogą przejść całą dolinkę co zaj­muje spo­koj­nym, spa­ce­ro­wym kro­kiem nie wię­cej jak pół godziny w jedną stronę. Trakt wio­dący od wąwozu w głąb doliny jest zale­siony i oczy­wi­ście znacz­nie węż­szy niż pierw­sza część doliny. Dolina Koby­lań­ska to oczy­wi­ście rów­nież mekka wspi­na­czy. Więk­szość ścian jest zaopa­trzona w “haki” czyli stałe punkty ase­ku­ra­cyjne. W całej dolince znaj­duje się grubo ponad 100 dróg wspi­nacz­ko­wych o Dolina Kobylańska - wspinaczka zróż­ni­co­wa­nym pozio­mie trud­no­ści. W cza­sie ład­nej pogody (a czę­sto i bez niej) spa­ce­ru­jąc doliną mijamy dzie­siątki wspi­na­czy, zdo­by­wa­ją­cych z więk­szym lub mniej­szym wdzię­kiem naj­wyż­sze nawet skały co samo w sobie jest nie­złą ciekawostką.

Jedną z atrak­cji jest kapliczka obja­wie­nia Matki Boskiej, która umiej­sco­wiona jest w spe­cjal­nie wyżło­bio­nym w 1914 roku zagłę­bie­niu skal­nym, do któ­rego pro­wa­dzą wykute w wapie­niu schody. Dolina Kobylańska - krzyż Możemy tam prze­czy­tać napis na tabliczce “Rok pamiętny Obja­wie­nia M.Boskiej 1914 Tu jest moja wola stwier­dzają wierni … “.

Każdy kra­ko­wia­nin, miesz­ka­niec oko­lic kra­kow­skich oraz przy­jezdny bez względ­nie powi­nien zwie­dzić Dolinę Koby­lań­ską. Obszar ten jest rów­nie piękny co naj­słyn­niej­sza Dolina Ojcow­ska, choć w nieco inny spo­sób. Mamy tu do czy­nie­nia z wciąż dziką naturą, bez całej komer­cja­li­za­cji, hot dogów i tabu­nów gło­śnych wycie­czek szkol­nych — dla­tego miej­sce to mogą pole­cić wszyst­kim miło­śni­kom przy­rody nie­za­leż­nie od wieku.

Dolina Kobylańska - Kobylanka Dolina Kobylańska - trakt

 

 

 

 

 

Prze­każ dalej:
 • Digg
 • Facebook
 • Reddit
 • RSS
 • Wykop

Zain­te­re­suje Cie też:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...Loading...

4 komentarz to “Dolina Kobylańska”

 1. Doliniarz 7 września 2011 at 14:31 #

  Cie­kawe miej­sce, jak już się znu­dzu spa­ce­ro­wa­nie po doli­nie to można poga­pić się na wspi­na­czy. Pole­cam generalnie.

 2. Pascal 18 października 2011 at 12:56 #

  Rów­nież pole­cam, świetne miejsce :)

 3. Romek 18 listopada 2011 at 16:05 #

  Potwier­dzam, w Koby­lań­skiej jak pięk­nie, oczy­wi­ście jest mniej­sza niż dolina ojcow­ska, ale ma swój urok, który znają od lat wspinacze.

 4. wapniakiwdrodze 10 grudnia 2013 at 00:38 #

  Z punktu widze­nia zwy­kłego pie­chura też cudnie…


Napisz komentarz